BDSM Disclosure and Stigma Management: Distinguishing Possibilities for Sex Training

BDSM Disclosure and Stigma Management: Distinguishing Possibilities for Sex Training Tanya Bezreh 1 Emerson University, Boston, MA, United States Of America Thomas S. Weinberg 2 Buffalo State College, Buffalo, NY, United States Of America Timothy Edgar 1 Emerson University, Boston, MA, United States Of America Abstract While involvement within the pursuits like bondage, domination, submission/sadism,

مطالب اخیر

مطالب اخیر

طراحی تهران یک موقعیت خوب برای کسانی است کــه می خواهند مـتفــاوتــــ و خــاص بـاشـند.
سایت مـا با ارائـۀ طراحی منحصر بـه فـرد در زمینۀ کارت ویزیت، سربرگ، پاکت نامه، تراکت و… به شمـا کمک می کند تا در مســیر پیشرفت خـود، سریعتر گام بردارید .
طـراحی لـوگـو و طـراحـی سـه بـعـدی بــهتریــن و مهمترین اقـدام شما در جـهت بـرنـده بـودن است که این تخصص ماست .